Informačné stránky pre študijný program Materiálové inžinierstvo
Ústav materiálov, STU MTF Trnava

Čo obnáša odbor Materiálové inžinierstvo?

Pod týmto pojmom sa ukrýva množstvo rôznorodých činností a odborov. Názov odboru Materiálové inžinierstvo zahŕňa nasledovné oblasti:

 • výskum a vývoj materiálov
 • degradačné procesy a predikcia životnosti (lomy, havárie a predchádzanie)
 • mechanické skúšky materiálov
 • Absolvent získa znalosti o druhoch, vlastnostiach a použití širokého spektra konvenčných a progresívnych technických materiálov. Bude ovládať experimentálne metódy štúdia štruktúry a hodnotenia vlastností materiálov, ako aj súvislosti medzi chemickým zložením, technológiou výroby, štruktúrou, technologickými a úžitkovými vlastnosťami materiálov. Získa znalosti z výroby, technologického spracovania, skúšania, prevádzkovej diagnostiky, degradácie a recyklácie materiálov. Dokáže kvalifikovane posúdiť vplyv druhu a parametrov technologického spracovania materiálov na mechanické, technologické a úžitkové vlastnosti polotovarov a výrobkov. Bude schopný navrhovať materiálové riešenia v rôznych technických odboroch pri riešení úloh inžinierskej praxe.


  Uplatnenie absolventa:

  Náš absolvent sa môže uplatniť vo všetkých sektoroch: štátnom, verejnom aj súkromnom na Slovensku a rovnako v celej EU. Svoju kariéru môže budovať v priemyselných podnikoch vo výrobnej aj riadiacej sfére, vo výskumných ústavoch, v odbornom školstve aj na vysokých školách. Uplatní sa rovnako dobre ako sólový ale aj tímový hráč.
  Profesie, ktoré môže vykonávať náš absolvent:

 • výskumný a vývojový špecialista na nové materiály
 • technický konzultant pre oblasť aplikácie materiálov
 • technológ tepelného spracovania / výroby
 • vedúci metalografického laboratória
 • manažér riadenia kvality výroby
 • súdny znalec v oblasti materiálov
 • nákupca/predajca materiálov
 • vedúci laboratória kvality
 • test inžinier